معلمین و همکاران


آشنایی با مدرسان و همکاران
خانم طیبه دلگشا  (مدیریت)

رزومه
خانم شریفه موسوی فرد   (مسئول واحد فرهنگی) 

خانم سیمین سالمی  (معاون آموزشی -انضباطی)

خانم مریم تیموری   (معاون پرورشی) 

خانم مریم صابری  (مسئول سایت)

خانم نرگس زارع زاده  (متصدی امور مالی)

خانم صدف بهشتی  (معاون اجرایی)

خانم زهرا صابری  (مربی بهداشت) 

خانم فائزه آشتیانی   (متصدی آزمایشگاه -کتابخانه)

خانم افسانه صباغیه  (مربی قرآن)

خانم عاطفه بابائیان  (مربی هنر)

خانم فاطمه بیکی  (مربی پیش دبستان)

خانم معصومه باقری  (آموزگار پایه اول)

خانم زهرا ذاکری  (آموزگار پایه اول)

خانم کاملیا وطن پور  (آموزگار پایه دوم)

خانم شیما خدابخشی  (آموزگار پایه دوم)

خانم لیلا اکبری  (آموزگار پایه سوم)

خانم زهرا پاینده  (آموزگار پایه سوم)

خانم ملیحه رضوانی  (آموزگار پایه چهارم )

خانم ثریا جمشیدی  (آموزگار پایه پنجم)

خانم رضوان السادات بی بی شهربانویی  (آموزگار پایه ششم)

خانم معصومه ابریشمی  (آموزگار پایه ششم)

خانم دومیرائی  (زبان)

خانم کاهه  (کامپیوتر)

آقای فراهانی  (ورزش)

خانم شهناز خواجه الدینی  (آشپز)

خانم فیروزه طالبی  (امور خدماتی)

خانم مهدیه ساداتی  (امور خدماتی)

آقای مظفر پور ابراهیم  (نگهبان)

آقای کشاورز  (مسئول سرویس)