معلمین و همکاران


 

 

آشنایی با مدرسان و همکاران
خانم حکیمه آدمیت  (مدیریت)

رزومه
خانم شریفه موسوی فرد   (مسئول واحد فرهنگی) 
خانم سیمین سالمی  (معاون انضباطی و معاون آموزشی دوره دوم)
خانم مریم تیموری   (معاون پرورشی) 
خانم مریم صابری  (معاون آموزشی دوره اول)
خانم نرگس زارع زاده  (متصدی امور مالی و سرویس)
خانم محدثه قبادیان  (معاون اجرایی – مربی نقاشی)
خانم زهرا صابری  (مربی بهداشت – متصدی آزمایشگاه) 
خانم سمیه رحیم زاده  (مربی قرآن)
خانم فائزه قاسمی (مربی پیش دبستان)
خانم معصومه زینعلی(آموزگار پایه اول)
خانم سمیرا رضاسلطانی  (آموزگار پایه دوم)
خانم زهرا پاینده  (آموزگار پایه سوم)
خانم شیما خدابخشی  (آموزگار پایه چهارم )
خانم  لیلا نباتی  (آموزگار پایه چهارم)
خانم  ثریا جمشیدی  (آموزگار پایه پنجم)
خانم  بهرامی  (آموزگار پایه پنجم)
خانم رضوان السادات بی بی شهربانویی  (آموزگار پایه ششم)
خانم شهناز خواجه الدینی  (آشپز)
خانم بهادری  (امور خدماتی)
آقای کشاورز  (مسئول سرویس)