معلمین و همکاران


 

 

[su_box title=”آشنایی با مدرسان و همکاران” style=”glass” box_color=”#35b0b0″]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم حکیمه آدمیت  (مدیریت)

[su_spoiler title=”رزومه” stylزplus-square-1″]

سنوات خدمت: 26سال

سنوات مدیریت: 25سال

کارشناس آموزش ابتدایی

دارای 108مورد تقدیرنامه که شرح ذیل می باشد.

مقام عالی وزارت :   4 مورد

معاون استاندار :    5 مورد

مدیر کل استان:    20 مورد

ریاست محترم منطقه:   88 مورد

جمع ساعات آموزش ضمن خدمت  2019 ساعت می باشد.

لازم به ذکر می باشد دوبار حائز رتبه و مدیر نمونه منطقه قرار گرفته اند.

 

[/su_spoiler]

[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم شریفه موسوی فرد   (مسئول واحد فرهنگی) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم سیمین سالمی  (معاون انضباطی و معاون آموزشی دوره دوم) [/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم مریم تیموری   (معاون پرورشی) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم مریم صابری  (معاون آموزشی دوره اول)[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم نرگس زارع زاده  (متصدی امور مالی و سرویس) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم محدثه قبادیان  (معاون اجرایی) [/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم زهرا صابری  (مربی بهداشت) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم فائزه آشتیانی   (متصدی آزمایشگاه -کتابخانه) [/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم افسانه صباغیه  (مربی قرآن) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم عاطفه بابائیان  (مربی هنر) [/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم فاطمه بیکی  (مربی پیش دبستان) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم معصومه باقری  (آموزگار پایه اول) [/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم زهرا ذاکری  (آموزگار پایه اول) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم کاملیا وطن پور  (آموزگار پایه دوم) [/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم شیما خدابخشی  (آموزگار پایه دوم) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم لیلا اکبری  (آموزگار پایه سوم) [/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم زهرا پاینده  (آموزگار پایه سوم) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم ملیحه رضوانی  (آموزگار پایه چهارم )[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم ثریا جمشیدی  (آموزگار پایه پنجم) [/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم رضوان السادات بی بی شهربانویی  (آموزگار پایه ششم)[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم معصومه ابریشمی  (آموزگار پایه ششم)[/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم دومیرائی  (زبان)[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم کاهه  (کامپیوتر)[/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]آقای فراهانی  (ورزش)[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم شهناز خواجه الدینی  (آشپز)[/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]خانم فیروزه طالبی  (امور خدماتی)[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]خانم مهدیه ساداتی  (امور خدماتی)[/su_note]

[su_note note_color=”#83ff66″]آقای مظفر پور ابراهیم  (نگهبان)[/su_note]

[su_note note_color=”#fff666″]آقای کشاورز  (مسئول سرویس)[/su_note]

[/su_box]